Friday, April 29, 2016

ജീവിതം മാധ്യവയസ്കന്റെ താടി പോലെയാണ് ; എത്ര നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്ങിലും ഒന്ന് രണ്ട് നരകൾ മാത്രമേ ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയുള്ള്ു . 

It's Her Day!

Another 'women's day' has passed reminding that she is not yet free! Why do I think so, sitting inside the giant bird? Maybe,...